Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

W związku z różnymi plotkami i informacjami docierającymi do szkoły na temat przyszłości III LO, zorganizowane zostało  na wniosek szkoły spotkanie, które  odbyło się w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w dniu 7 grudnia 2017 roku. Ze strony organu prowadzącego obecni byli przedstawiciele Zarządu Powiatu. Na spotkanie przyjechał również Świętokrzyski Kurator Oświaty pan Kazimierz Mądzik. Szkołę reprezentowali: dyrektor Mirosław Niewczas, nauczyciele i pracownicy, uczniowie i ich rodzice, absolwenci szkoły. Obecni byli  także przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi oraz instytucji wspierających osoby niepełnosprawne.W sumie w spotkaniu uczestniczyło ok.100 osób.


Spotkanie rozpoczęła starosta powiatu starachowickiego pani Danuta Krępa, która poinformowała zebranych, że Zarząd Powiatu nie podjął żadnych decyzji co do wygaszania lub likwidacji szkoły. Faktem jest, że co roku Starostwo Powiatowe dopłaca do funkcjonowania oświaty. W tym roku była to poważna kwota. Zarząd zastanawiał się, jakie działania oszczędnościowe podjąć, tym bardziej, że gmina Starachowice wypowiedziała umowę najmu budynku przy ulicy Żeromskiego, gdzie mieści się Międzygminny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej.
W związku z problemami finansowymi powiatu Zarząd chce do budynku III Liceum dołączyć Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej, na rzecz którego III LO odda 3 sale. Starosta uzasadniała decyzję małą liczbą uczniów w szkole i wysokimi kosztami utrzymania szkoły. Według przedstawionych zebranym danych, w porównaniu do innych liceów, w szkole jest duże zatrudnienie nauczycieli w stosunku do ilości uczniów. Oddział prowadzący wyrazi jednak zgodę na otworzenie od września 2018 roku tylko jednej klasy pierwszej.


Propozycja organu prowadzącego wywołała sprzeciw wśród zebranych. Dyrekcja, nauczyciele i administracja szkoły zabierając głos podkreślali, że III Liceum jest szkołą integracyjną. Uczy się w niej 24 uczniów z różnymi stopniami niepełnosprawności, a to powoduje dużą liczbę prowadzonych zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych. (Ponadto wielu nauczycieli uzupełnia etat w innych szkołach.) Jeśli w szkole znajdzie się kolejny podmiot, (należy dodać, że w budynku mieści się także Młodzieżowy Dom Kultury), to wszyscy się nie pomieszczą. Już w obecnej chwili wykorzystywane są wszystkie pomieszczenia. W związku z tym, że wiele sal zostało oddanych Młodzieżowemu Domowi Kultury, szkoła nie ma miejsca na gabinet pielęgniarki, co stanowi duży problem. Konieczne jest więc wzywanie Pogotowia Ratunkowego do uczniów potrzebujących pomocy lub korzystanie z pomocy Przychodni Eskulap mieszczącej się na ulicy Murarskiej. Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej będzie potrzebował ośmiu sal, a nie trzech, co uniemożliwi pracę szkoły. W odpowiedzi na zarzut, że w dniu dzisiejszym były wolne sale, Starosta usłyszała, że uczniowie dwóch oddziałów uczestniczyli akurat w zajęciach poza szkołą: jedna grupa brała udział w konkursie historycznym a druga organizowała  Mikołaja dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka szkolno- Wychowawczego.


Księgowy szkoły przedstawił wyliczenia odnośnie subwencji, jaka przysługuje dla uczniów z orzeczeniami. Z przedstawionej zebranym informacji wynika, że organ prowadzący dokłada do szkoły ok 500 tys. złotych, co jasno wskazuje na to, że III LO nie generuje najwięcej kosztów. Powstało pytanie kto generuje pozostałe koszty związane z zadłużeniem oświaty? Pytanie pozostało bez odpowiedzi. W każdej innej placówce koszty na rzecz uczniów z orzeczeniami byłyby takie same. Na koszty utrzymania szkoły składają się również koszty utrzymania drugiego podmiotu mieszczącego się w budynku szkoły, a mianowicie Młodzieżowego Domu Kultury.


Rodzice i nauczyciele wyrażali swoje obawy, podkreślając, że III liceum jest jedyną taką placówką na obszarze dwóch powiatów, a zmniejszenie naboru i dołączenie kolejnego podmiotu do budynku to krok do całkowitej likwidacji szkoły. Absolwentka szkoły, podkreślając w swojej wypowiedzi szczególną atmosferę panującą w szkole uznała, że propozycja Starostwa to tak naprawdę ultimatum, a integracja, o której się tak dużo i ładnie mówi, najlepiej prezentuje się na papierze. Apelowała do władz, by w perspektywie podwójnego naboru do szkół ponadgimnazjalnych i liczących około 40 osób klas w innych liceach nie ograniczać naboru i dojść do porozumienia z Prezydentem Miasta odnośnie budynku dla ośrodka gimnastyki korekcyjnej. Proponowała dawny lokal Starostwa przy ulicy Mrozowskiego dla Ośrodka, ale w odpowiedzi usłyszano argument, że na przeszkodzie stoją duże koszty adaptacji budynku i zainteresowane są nim Wojska Obrony Terytorialnej.

Rodzice i nauczyciele podkreślali, że praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymaga doświadczenia i szczególnych umiejętności, które nauczyciele dodatkowo nabywali, a efekty tej pracy nigdy nie będą porównywalne z wynikami uczniów z innych szkół. Szkoła pracuje zgodnie z wytycznymi MEN dotyczącymi edukacji włączającej, ponieważ w szkole uczą się obok dzieci chorych, dzieci zdrowe. Wiele jest jednak takich uczniów, którzy nie zostali zdiagnozowani, a którym należy udzielić pomocy. Rodzice argumentowali, że w żadnej innej szkole ich dzieci takiej pomocy by nie uzyskali. Rodzice wyrażali także potrzebę utworzenia szkoły policealnej w budynku szkoły, jako naturalną kontynuację edukacji dla ich dzieci. W odpowiedzi usłyszeli, że na terenie powiatu istnieją już takie placówki i Starostwo nie udzieli pozwolenia na otworzenie kolejnej.


Przewodniczący Związków Zawodowych Oświaty M. Gałka i P. Rdzanek, obecni na spotkaniu podkreślali, że ich zdaniem Zarząd Powiatu powinien porozumieć się z Prezydentem Starachowic odnośnie znalezienia odpowiedniej lokalizacji dla Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej, a szkole dać szansę na rozwój. Przewodnicząca ZNP zwróciła się z pytaniem do Zarządu czy nadal kontynuowana jest strategia rozwoju powiatu, w której jednym z ważnych punktów był program „Powiat dla Niepełnosprawnych” i przypomniała o działaniach Starostwa, które zablokowały już w lipcu 2017 roku ogłoszenie wyników naboru do klasy pierwszej, pomimo trwania uzupełniającej rekrutacji do końca sierpnia. Ostatecznie Starostwo wyraziło zgodę na utworzenie tylko jednej klasy pierwszej, choć według Dyrektora Szkoły kandydatów było na dwie klasy. Temu stwierdzeniu zaprzeczyła członek Zarządu Powiatu, która powiedziała, że taka liczba wynikała z wyników naboru elektronicznego. Dyrektor szkoły odnosząc się do tego zarzutu podkreślił, że nabór elektroniczny nie spełnia swojej roli, gdyż nie każdy uczeń, zwłaszcza z poza Powiatu może się zalogować, w związku z tym wyniki naboru nie są miarodajne.


Do dyskusji o losie szkoły włączył się także Świętokrzyski Kurator Oświaty, który zaproponował podjęcie się mediacji między Prezydentem Starachowic a Starostwem w sprawie znalezienia lokalu dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej. Kurator podkreślił, że finansowanie oświaty to nie koszt, ale inwestycja. Najpierw się ogranicza nabór, a potem się szkołę zamyka. Może warto się zastanowić, czy w przyszłym roku szkolnym nie zrobić naboru do dwóch klas w III Liceum Ogólnokształcącym? Kurator zaznaczył także, że w czasie jego urzędowania nie została zamknięta żadna szkoła w województwie świętokrzyskim.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi pani Renata Samela powiedziała, że dla dobra dzieci należy dojść do ugody, zwłaszcza, że z roku na rok liczba uczniów niepełnosprawnych zdecydowanie rośnie. Świadczy o tym fakt, że w bieżącym roku szkolnym nie byli w stanie otworzyć kolejnych oddziałów integracyjnych z powodów lokalowych, dlatego kolejne tego typu oddziały powstały w SP 11 i SP 13. Dzieci z orzeczeniami, kończące szkołę podstawową, muszą mieć możliwość kontynuowania nauki w oddziałach integracyjnych w szkole ponadgimnazjalnej.


Ponadto nauczyciele zwrócili uwagę na to, że w strategii rozwoju Powiatu na lata 2016-2020 wymienia się wiele mocnych stron szkoły, takich jak m.in.: kameralna, przyjazna uczniom, rodzicom i pracownikom atmosfera, doświadczone grono pedagogiczne (w większości nauczyciele dyplomowani), nauczyciele z dodatkowymi kwalifikacjami i uprawnieniami,  przygotowani do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dobre efekty dydaktyczne z języka polskiego i języków obcych potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych, certyfikaty: „Szkoła odkrywców talentów”, „Najlepiej ZaPROJEKTowana szkoła w Polsce”, „Szkoła ucząca się (SUS OK)”, funkcjonowanie oddziałów integracyjnych, stosowanie oceniania kształtującego, dobre wyniki ewaluacji zewnętrznej (2016 r.),  ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez nauczyciel, stała współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie talentów artystycznych, aktywność młodzieży w życiu społecznym i wolontariacie i wiele innych. Natomiast złe strony wg Powiatu to m.in.: zbyt mało sal lekcyjnych, brak odpowiednich pomieszczeń dla uczniów o specjalnych potrzebach (sala rehabilitacyjna, sale do nauczania indywidualnego, winda zewnętrzna), brak odpowiedniego pomieszczenia na siłownię. Wobec powyższego, jak  można do szkoły wprowadzać kolejny podmiot, który zajmie następne sale ? 

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 13 grudnia 2017 r w budynku III LO.  Tym razem obecny będzie również Prezydent Marek Materek.

 

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2024 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.