Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

 

Konwencja Praw Dziecka ratyfikowana przez Polskę w 1991 r. dała prawo rodzicom dzieci niepełnosprawnym do decydowania o miejscu edukacji ich dzieci, a art. 1 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zapewnił możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół wszystkim dzieciom, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
Dąży się aby w jednym miejscu przebywały osoby o różnych możliwościach intelektualnych i ruchowych.
Edukacja w klasach integracyjnych jest korzystna dla wszystkich dzieci
i ich rodzin. Dzieci pełnosprawne uczy tolerancji, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Sprawne dzieci podnoszą niepełnosprawnym poziom edukacyjny, co umożliwia im dalszą naukę a w przyszłości normalne, aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi uzyskało status prawny od r. szk. 2009/2010 i stało się kolejnym ogniwem powiatowego systemu edukacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych.
Wcześniej, przez kilka lat, realizowaliśmy Edukacyjny Projekt Integracyjny, w ramach którego, młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczyła się w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych. Już od kilku lat dostosowujemy wymagania edukacyjne do ich indywidualnych potrzeb, umożliwiając im naukę wśród zdrowych rówieśników oraz pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
Oferujemy pomoc ze strony przeszkolonej kadry nauczycielskiej, która chętnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

I. Charakterystyka uczniów niepełnosprawnych przyjmowanych do szkoły.

W III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach tworzymy warunki do nauki uczniom niepełnosprawnym, mającym różne dysfunkcje, które są podstawą do wydania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Mogą to być osoby:
- słabowidzące,
- słabosłyszące
- przewlekle chore
- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
- z niepełnosprawnością ruchową
- z niepełnosprawnością sprzężoną
- zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Wszystkie te osoby powinny być zdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, przy częściowej pomocy osób drugich tworzących system wsparcia środowiskowego.Przyjmujemy, iż rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych może być dysharmonijny.
Zakładamy, iż uczniowie przyjmowani do szkoły są w stanie, ewentualnie z niewielkimi ograniczeniami, nawiązać kontakt z otoczeniem.
Rozwój emocjonalny uczniów nie wykazuje głębokich zaburzeń, które mogą być przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa własnego, innych uczniów i pracowników szkoły. Dopuszczalna jest labilność emocjonalna, obniżona tolerancja na trudności, hałas, stres. W przypadkach głębszych zaburzeń wskazane jest pozostawanie pod opieką specjalistyczną w placówkach leczniczych i terapeutycznych w środowisku.
Sprawność grafomotoryczna uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych może być obniżona.

II. Organizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego w szkole integracyjnej.

1. Ogólne założenia programowe.


Podstawową formą realizacji nauczania jest szeroko pojęta indywidualizacja umożliwiająca uczniom niepełnosprawnym największy zakres integracji. Wiąże się to z dostosowaniem programów nauczania do indywidualnych możliwości niepełnosprawnego ucznia na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej.


2. Organizacja procesu dydaktycznego.


Konstrukcja prowadzenia zajęć w oddziale integracyjnym lekcji generalnie nie różni się od konstrukcji typowych lekcji w oddziałach masowych.
Praca w oddziale integracyjnym bazuje na wszystkich formach organizacji lekcji zalecanych przez pedagogikę ogniw: część wstępna, praca zbiorowa klasy, praca indywidualna, część podsumowująca.
Podstawą pracy na lekcji powinna być zasada nauczania zindywidualizowanego, uwzględniająca indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia, biorąc pod uwagę jego rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny oraz bazowaniu na jego zainteresowaniach i zdolnościach.
Metody pracy powinny być dostosowane do psychofizycznych zdolności ucznia.
Integracyjne nauczanie jest efektywne tylko wówczas, jeżeli proces edukacyjny prowadzony jest przez dwóch nauczycieli: nauczyciela danego przedmiotu
i nauczyciela wspomagającego.


3. Zadania nauczyciela wspomagającego


- edukacyjne:

    pedagog specjalny powinien realizować i czuwać nad realizacją przez ucznia niepełnosprawnego kolejnych zadań
    udzielać pomocy tak, by nie zaniżać wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania
    opracować z nauczycielem danego przedmiotu strategię lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesem.


-integrujące:

    czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy uczniami jednej klasy a także całej szkoły, pomiędzy rodzicami dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych.


-wychowawcze:

    wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka
    bycie wychowawcą całej klasy integracyjnej


4. Sposób oceniania.


    Ocena semestralna i roczna uczniów niepełnosprawnych przedstawiona jest w dokumentacji w formie stopnia według obowiązującej skali ocen.
    W przypadku uczniów niepełnosprawnych realizujących zindywidualizowany tok nauczania do arkusza ocen dołącza się ocenę opisową opracowaną przez nauczyciela wspomagającego
    Pomoc nauczyciela wspomagającego przy opracowaniu programów indywidualnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów
    Pedagog specjalny prowadzi indywidualną dokumentację każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


5. Organizacja procesu opiekuńczego.

Realizacja tego zadania przewiduje:

- wspieranie funkcjonowania uczniów na terenie szkoły we wszystkich niezbędnych zakresach
zaspokajanie potrzeb akceptacji uczniów oraz integracji w środowisku szkolnym i szerszym - społecznym
- pozytywne motywowanie do nauki
- nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


III. Współpraca z rodzicami.


Szkoła będzie budować partnerskie relacje z rodzicami poprzez:
- spotkania informacyjne
- kontakty indywidualne
- szkolenia rodziców i nauczycieli w miarę możliwości realizowane wspólnie
- prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców
- projektowanie wspólnych przedsięwzięć.


Współpraca opiera się na świadomości obowiązków, które powinni realizować nauczyciele i rodzice, posiadający wspólny cel - wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Pomocą w określeniu zadań jest kontrakt uwzględniający obowiązki rodziców ucznia w klasach integracyjnych oraz ankieta dla rodziców, pozwalająca rozpoznać oczekiwania wobec szkoły i wizję współpracy pochodzącą od rodziców.
Wymiana opinii, wniosków, spostrzeżeń odbywa się podczas regularnych kontaktów z rodzicami (nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu) i indywidualnie zawsze w razie pojawiającej się potrzeby .

IV. Współpraca z innymi placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci.

Funkcjonowanie szkoły integracyjnej opiera się o współpracę z następującymi organizacjami i instytucjami:
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starachowicach
- Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
- Zarząd Powiatu Starachowickiego
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starachowicach
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
- inne szkoły w powiecie prowadzące edukację uczniów niepełnosprawnych.

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2024 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.