Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

STATUT

 

 

 

SPIS TREŚCI :

 


ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2
ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły str. 2
ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań Szkoły str. 3
ROZDZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje str. 9
ROZDZIAŁ V Organizacja nauczania i wychowania str. 15
ROZDZIAŁ VI Organizacja Szkoły str. 19
ROZDZIAŁ VII Wewnątrzszkolne zasady oceniania str. 22
ROZDZIAŁ VIII Nauczyciele i pracownicy Szkoły str. 34
ROZDZIAŁ IX Podstawowe prawa i obowiązki uczniów Szkoły str. 39
ROZDZIAŁ X Wyróżnienia, kary i nagrody str. 42
ROZDZIAŁ XI Gospodarka finansowa str. 45
ROZDZIAŁ XII Przepisy końcowe str. 45

 

 

 


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1.
1. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Starachowicach,
zwane dalej Szkołą jest placówką publiczną o trzyletnim cyklu kształcenia.
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej
kształcenia ogólnego;
2) może prowadzić odziały integracyjne;
3) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
zasady i tryb prowadzenia naboru regulują odrębne przepisy.
2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Glinianej 10a w Starachowicach.
3. Organem prowadzącym jest Powiat Starachowicki.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach.
5. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
6. Szkoła może prowadzić klasy z poszerzonym programem z następujących przedmiotów nauczania:
język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia,
matematyka, fizyka, chemia, technologia informacyjna/informatyka.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Szkoły

§ 2.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie.

§ 3.

1. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.

2. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy Szkoły
i Szkolny Program Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska , o których mowa w odrębnych przepisach

3. W szczególności Szkoła:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim na poziomie
merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
2) zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze
sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
3) z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy
innymi poprzez:
a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności
turystyczno- krajoznawczej;
b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku,
państwie, narodzie i społeczeństwie;
d) zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej
i wyznaniowej;
e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
4) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
maturalnego;
5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
6) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie,
problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;
7) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność,
samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego
komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
8) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec
problemów ochrony środowiska;
9) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów
nauczania;
10) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
11) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej i religijnej
w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;
12) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.


§ 4.

Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności:

1. Umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z
odrębnymi przepisami , według zasad zapisanych w § 53

2. Organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

3. Nawiązuje współpracę ze szkołami wyższymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;

4. Organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;

5. Stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.


§ 5.

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.

§ 6.

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności
lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami
społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.


ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań Szkoły
§ 7.
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych przedmiotów.
2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami;
4. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w Szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
5. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
6. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.
7. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
8. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
§ 8.
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu „wychowawcą”. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
§ 9.
1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć, poprzez:
1) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z regulaminem dyżurów, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
3) przestrzeganie liczby uczniów na zajęciach z przedmiotów wymagających podziału na grupy;
4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
7) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
8) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
10) ogrodzenie terenu Szkoły;
11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
12) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
13) wyposażenie pomieszczeń Szkoły, w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły;
15) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
16) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w Szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów;
17) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;
18) zainstalowanie monitoringu na terenie placówki.

§ 10.

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

1. Nad uczniami rozpoczynającymi naukę poprzez:

1) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;
3) organizację wycieczek integracyjnych;
4) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa;
5) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji;
6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
7) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
8) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę, nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

2. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie o pomoc do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji .

§ 11.

Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki i wychowania poprzez:

1. realizację Szkolnego Programu Profilaktycznego, Programu Wychowawczego Szkoły oraz Procedury Antydyskryminacyjnej;
2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami;
4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
5. działania pedagoga szkolnego;
6. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych,
spotkań z psychologami.


§ 12.

1. Programy, o których mowa w § 11 p.1) opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół nauczycieli i rodziców powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Programy uwzględniają potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.
2. W. w. programy uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.
3. Jeżeli Rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w tej sprawie , programy te ustala Dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
4. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 13.
1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) psychologiem;
3) pedagogiem ;
4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:
1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela – wychowawcę klasy;
4) pedagoga;
5) logopedy;
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
7) doradcy zawodowego.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rehabilitacyjnych, socjoterapeutycznych;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży i rodziców;
4) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) porad dla uczniów
§ 14.
1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
3. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w p.2.
§ 15.
1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;
2) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
2. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
§ 16.
1. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły.
2. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 17.
1. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.
2. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog lub psycholog. Zajęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób.
§ 18.
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.
§ 19.
1. W Szkole zatrudniony jest pedagog.
2. Do zadań pedagoga należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –l pedagogicznej;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;
8) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;
9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 20.
1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
2. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 21.
1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, po uzgodnieniu z organem prowadzącym. Dyrektor Szkoły organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym lub w odrębnym pomieszczeniu Szkoły.
5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
7. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania, realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin.
9. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu Szkoły.
§ 22.
1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
3. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest zapewnienie dzieciom ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 


ROZDZIAŁ IV

Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 23.
1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
4) Samorząd Uczniowski
2. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
§ 24.
1. Dyrektor Szkoły:
1) kieruje bieżącą działalnością Szkoły jako jednostką samorządu terytorialnego, reprezentuje ją na zewnątrz;
2) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
6) odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego
3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
§ 25.
Dyrektor Szkoły:
1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości ;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej posiedzenia oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski z tego nadzoru;
6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające
z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
8) podaje do publicznej wiadomości do 15 .VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał
od początku następnego roku szkolnego;
9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
10) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności wychowawczo- opiekuńczej w Szkole;
11) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń
na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą w formie indywidualnego nauczania;
12) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w Statucie Szkoły i
decyduje o jej zakończeniu;

13) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub
niedostosowaniem społecznym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;
a) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia;
14) zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), na
terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do Szkoły
w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz informuje odpowiednie organy o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian;
15) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ
prowadzący i nadzorujący;
16) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, drugiego języka w oparciu
o odrębne przepisy;
17) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez ucznia obowiązku
szkolnego, poza Szkołą oraz określa warunki jego spełniania;
18) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami
określonymi w Statucie Szkoły;
19) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
20) umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
21) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;
22) skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w § 102 statutu;
23) współdziała ze szkołami wyższymi i w sprawie organizacji praktyk studenckich.
2. Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności
należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku
szkolnym i placu szkolnym;
5) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i
czystość;
7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;
8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystanie;
10) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego
urządzeń na boisku szkolnym;
11) organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;
13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi
przepisami.

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane
przez siebie kryteria oceny;
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach
samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach
urzędniczych w Szkole;
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom
administracji i obsługi Szkoły;
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
10) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ
prowadzący;
15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
i zatwierdzania;
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady
Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.
5. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły.
6. Współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
§ 26.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
§ 27.
1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
6) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.
7) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
8) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
2) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) opiniuje projekt finansowy Szkoły;
5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły;
6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem
statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;
8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
9) opiniuje tygodniowy plan lekcji;
3. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia Dyrektora Szkoły do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu Szkoły;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub z innych
funkcji kierowniczych w Szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły;
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły,
organu prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
a) w przypadku niepowołania Rady Szkoły, przejmuje jej kompetencje;
8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;
9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§ 28.
Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
§ 29.
Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 30.
Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 31.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 32.
1. W Szkole działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
§ 33.
1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły;
3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Szkolny Program Profilaktyczny.
2. Programy, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną .
3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 34.
1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły;
2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
§ 35.
1. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2) występować do organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 36.

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin ustalony przez ogół uczniów w
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulamin, o którym mowa w pkt.3 nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły

 

§ 37.

1. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1) przedstawienia danej Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły;
2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
3) organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym , a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów;
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła;
5) organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;
6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
7) wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna Samorządu oraz Rzecznika Praw Ucznia,
8) zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień ;
9) występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom ;
10) udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki;
11) wyrażania opinii o wprowadzeniu ( zniesieniu) w szkole obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju;
12) składania wniosków do Dyrektora Szkoły o wprowadzenie ( zniesienie) obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju,
13) opiniowania średniej ocen kwalifikującej do otrzymania stypendium za wyniki w nauce

§ 38.
Zasady współpracy organów Szkoły.

1. Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając
swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone
(sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich
powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji
konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji
organu uprawnionego.
4. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych
organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał
personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na
tablicy ogłoszeń.
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją
reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej
w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według
zasad ujętych w § 52 niniejszego Statutu.
9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad
ujętych w § 39 niniejszego Statutu.

 


§ 39.
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły.
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
§ 40.
Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
§ 41.
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) Wicedyrektor – w przypadku spełnienia wymogów ustawy o systemie oświaty
2) Główny księgowy.
2. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 Dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły.

ROZDZIAŁ V

Organizacja nauczania i wychowania

§ 42.

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z
uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając swoje tradycje.
2. Podstawowe formy działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły to:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program ich nauczania
został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w p.2 pp.2 organizuje Dyrektor Szkoły za zgodą organu
prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4. Zajęcia wymienione w p.2 pp.3-5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
5. Zajęcia prowadzone są w systemie:
1) klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut, w grupach tworzonych z poszczególnych
oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
2) międzyoddziałowym np.: zajęcia z języków obcych, informatyki, zajęcia fakultatywne, zajęcia wychowania fizycznego;
3) nauczania indywidualnego;
4) realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
5) realizacji obowiązku szkolnego poza Szkołą;
6) wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej, międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo -wypoczynkowe w okresie ferii letnich.
6. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczone są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i Szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

§ 43.

Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych.

1. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyddziałowych lub międzyklasowych.
2. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
3. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych( biologia, fizyka, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
4. Szkoła może tworzyć oddziały integracyjne liczące od 15 do 20 uczniów , w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 44.

Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

§ 45.

Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów pełnoletnich Szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 46.

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wychowania seksualnego w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi Dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

 

§ 47.

1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach technologii informacyjnej, ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu,.
2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 48.

Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej , spełniającej warunki, o których mowa w art.71 ust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie Szkoły

§ 49.

Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą.


§ 50.

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 51.

Przerwy lekcyjne trwają: po pierwszej i siódmej lekcji 5 min., po czwartej 15 min., pozostałe 10 min.

Formy współpracy Szkoły z rodzicami.
1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.
1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacja Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas pierwszych;
2) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły;
3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;
4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów Dyrektora.
2. Współdziałanie w zakresie:
1) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;
2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły;
3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom;
3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy
Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:
1) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców;
2) za pośrednictwem Rady Rodziców.
4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu
nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji
o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;
2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.
5. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):
1) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
2) ustalenie form pomocy;
3) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i Szkole;
4) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców,
współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;
5) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
6) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, studniówkach,
imprezach sportowych;
7) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana
nieobecności przez uczniów.
6. Indywidualne kontakty:
1) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze;
2) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce
poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach
przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,
3) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
4) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej,
5) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

§ 53.

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.
2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
1) uczeń - z tym ,że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);
2) rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za
zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego.
8. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w Szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog
zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczeń.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogcznej.
12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. Miesięcznie.
17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w Szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
18. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich
uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji
uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

§ 54.

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.ROZDZIAŁ VI

Organizacja Szkoły


§ 55.

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
I semestr - IX – I
II semestr – II – IV dla klas programowo najwyższych
II – VI dla pozostałych
3. Dyrektor Szkoły do 30 września podaje terminy dni dodatkowo wolnych od pracy.


§ 56.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 1 godzinę na każdy pełny etat, z wyłączeniem Dyrektora i zastępców Dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN

§ 57.

1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN. .
§ 58.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


§ 59.

Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.


§ 60.

1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po
uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.
3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1,nauczyciel przedstawia
Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub
dyplomowanych.


§ 61.

1. W III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Starachowicach
działa biblioteka - Multimedialne Centrum Informacji ( MCI)
2. MCI jest :
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

3. Zadaniem MCI jest :
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki;
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych.

§ 62.

1. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów;
b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej;
c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa;
d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (ścieżka międzyprzedmiotowa);
e) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) gromadzenie zbiorów;
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) selekcjonowanie zbiorów;
d) prowadzenie dokumentacji pracy.

2. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

3. Godziny otwarcia MCI oraz zasady korzystania ze zbiorów określa Regulamin MCI.

4. Wydatki MCI pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 63.

1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: wychowawczy, przedmiotowe, problemowo – zadaniowe.

2. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły.

§ 64.

1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wszyscy wychowawcy. Członkowie zespołu
wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem wszelkich działań jest
pedagog szkolny.

2. Zadania zespołu to:
1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być
zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców
oraz uwzględniać założenia Programu Wychowawczego Szkoły;
2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;
3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.

3. Zespół spotyka się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych)
z inicjatywy pedagoga lub Dyrektora Szkoły.


§ 65.

1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
1) humanistyczny;
2) matematyczno- przyrodniczy;
3) języków obcych;

2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na
bieżący rok szkolny. W skład zespołu matematyczno-przyrodniczego wchodzą również nauczyciele
wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.

4. Zadania zespołu to:
1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;
2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy,
konkursy, inscenizacje, wycieczki;
3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz
opracowanie ich wyników;
4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad ,konkursów, egzaminów, matury;
5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.

5. Zespoły przedmiotowe spotykają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

§ 66.

1. Zespoły problemowe te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez Dyrektora Szkoły


§ 67.

W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§ 67a.

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


§ 68.

Założenia ogólne Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych zawartych w podstawie programowej z uwzględnieniem modyfikowanych programów
nauczania poszczególnych przedmiotów oraz formułowaniu oceny.


2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
w tym zakresie;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczenie rodzicom (prawny opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i
specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie
o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
2) formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;
3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz
zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
5) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

4. Ocenianie pełni funkcję:
1) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb),
2) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego
symbolu).

5. Przedmiotem oceny jest:
1) zakres opanowanych wiadomości,
2) rozumienie materiału naukowego,
3) umiejętności w stosowaniu wiedzy,
4) kultura przekazywania wiadomości.

6. Oceny dzielą się na:
1) bieżące (cząstkowe),
2) klasyfikacyjne śródroczne,
3) klasyfikacyjne roczne,
4) klasyfikacyjne końcowe.

7. Oceny ustalone są w stopniach według określonych skal:
1) oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne, oceny klasyfikacyjne roczne i oceny klasyfikacyjne
końcowe ustala się według następującej skali:


Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

2) dopuszcza się stosowanie znaku „ + „ w bieżącym ocenianiu, natomiast nie stosuje się znaku „ - „
3) uczniowi nieobecnemu na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych wpisuje się ocenę „0”
4) ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

Ocena słowna Skrót
wzorowe wz
bardzo dobre bdb
dobre db
poprawne popr
nieodpowiednie ndp
naganne ng

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych
opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:
1) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu,
2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,
3) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio
u nauczyciela przedmiotu,
4) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne
na stronie internetowej wydawnictwa,
5) wykaz realizowanych w Szkole programów nauczania znajduje się na stronie internetowej Szkoły.

9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych
opiekunów) o zasadach oceniania zachowania:
1) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,
2) rodzice(prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.


§ 69.

Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania oraz warunki zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych.

1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach
kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien
wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
2. Uczniów obowiązują wymagania edukacyjne określone w podstawie programowej.
3. W Szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy
wymagań:


Poziom Kategoria Stopień wymagań
WIADOMOŚCI


Zapamiętanie wiadomości

Wymagania konieczne (K)
Zrozumienie wiadomości

Wymagania podstawowe (P)
UMIEJĘTNOŚCI


Stosowanie wiadomości w
sytuacjach typowych

Wymagania rozszerzając (R)

Stosowanie wiadomości w
sytuacjach problemowych
Wymagania dopełniające (D)

 

 

 

 

 

 

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

 


4. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

Stopień wymagań Zakres celów Konkretne określenia (czasowniki operacyjne)
K Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw,
zasad, reguł, treści naukowych, zasad
działania.
Elementarny poziom rozumienia tych
wiadomości.
Uczeń nie powinien ich mylić miedzy
sobą. • nazwać,
• zdefiniować,
• wymienić,
• zidentyfikować,
• wyliczyć,
• wskazać
P Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić
i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania. • wyjaśnić,
• streścić,
• rozróżnić,
• zilustrować
R Opanowanie przez ucznia umiejętności
praktycznego posługiwania się
wiadomościami według podanych mu
wzorów.
Uczeń umie stosować wiadomości
w sytuacjach podobnych do ćwiczeń
szkolnych.
• rozwiązać,
• zastosować,
• porównać,
• sklasyfikować,
• określić,
• obniżyć,
• skonstruować,
• narysować,
• scharakteryzować
• zmierzyć,
• wybrać sposób,
• zaprojektować,
• wykreślić.
D Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. • udowodnić,
• przewidzieć,
• ocenić,
• wykryć,
• zanalizować,
• zaproponować,
• wykryć,
• zaplanować.


5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej:
1) opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej,
2) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu,
3) indywidualny wykaz wymagań opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów i przedkładają Dyrektorowi Szkoły
6. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę: Ustala się
następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie
bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej, rocznej i końcowej:

Zakres wymagań Stopień
Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające
- - - - Niedostateczny ( 1 )
+ - - - Dopuszczający (2)
+ + - - Dostateczny (3)
+ + + - Dobry (4)
+ + + + Bardzo dobry (5)
Wymagania wykraczające Celujący (6)


7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i informatyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

8. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na
czas określony w tej opinii.

9. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w pkt. 8 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekraczało 50% planowanych zajęć, w danym
okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona.

10. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z
głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki
drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

11. W przypadku ucznia , którym mowa w pkt. 10 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania, Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na
podstawie tego orzeczenia.

12. W przypadku zwolnienia ucznia a drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” albo „ zwolniony”.


§ 70.

Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów.

1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów.

1) Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:
a) obiektywizm,
b) indywidualizacja,
c) konsekwencja,
d) systematyczność,
e) jawność .
2) Każdy dział programowy kończy się sprawdzianem wiadomości lub umiejętności (test, praca klasowa
i inne).
3) Prace klasowe zapowiadane są co najmniej na tydzień wcześniej .
4) Każda praca klasowa winna być poprzedzona powtórzeniem wiadomości, z podaniem kryteriów ocen i
wymagań edukacyjnych np. zasady punktacji .
5) Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.
6) Prace kontrolne wymienione w punkcie 5 nie mogą trwać dłużej niż 15 minut .
7) Termin oddawania prac pisemnych do 14 dnia wypracowań do 30.
8) Nieprzygotowanie ucznia do lekcji nauczyciel odnotowuje w dzienniku, ilość nieprzygotowań zależy od
liczby godzin zajęć w tygodniu i regulowane jest przez PZO z poszczególnych przedmiotów.
9) Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą
wpisanie oceny niedostatecznej.
10) W okresie 3 tygodni przed klasyfikacją (semestralną, roczną) należy ograniczyć do minimum
przeprowadzanie, wszystkich form sprawdzania osiągnięć obejmujących zakres szerszy niż 3 jednostki
lekcyjne.
11) Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie skutkuje otrzymaniem oceny
niedostatecznej.

2. Częstotliwość sprawdzania.

1) Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku,
w momencie zapowiedzi).
2) Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych ( w tym jedna praca pisemna ); jeżeli przedmiot realizowany jest w więcej niż 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy z co najmniej 4 ocen cząstkowych (w tym minimum z dwóch prac pisemnych ).
3) Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów .
4) Każda zadana praca domowa sprawdzana jest ilościowo lub jakościowo (nie rzadziej niż raz w semestrze), co zostaje odnotowane w zeszycie ucznia .
5) W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie ).

3. Zasady i formy poprawiania osiągnięć ( korygowania niepowodzeń ).

1) Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy .
2) Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela, wyłącznie w toku zajęć szkolnych .
3) Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z prac klasowych w formie przyjętej przez nauczyciela danego przedmiotu, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty jej wystawienia. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika na zielono i jest ostateczna.
3a. Na ocenę dopuszczającą uczeń ma obowiązek uzyskać przynajmniej jedną ocenę pozytywną z pracy klasowej w semestrze, z danego przedmiotu. Szczegółowe zasady poprawiania ocen zawarte są w PZO.

4) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
5) Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą korzystać z indywidualnych konsultacji .
6) Samorząd klasowy organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce .
7) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków kierując go na zajęcia wyrównawcze.


4. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów.

1) Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen oraz dziennik nauczania indywidualnego, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
2) Oceny z pisemnych prac klasowych wpisywane są kolorem czerwonym pozostałe oceny kolorem czarnym (niebieskim) a oceny z poprawy prac klasowych kolorem zielonym.
3) Oceny cząstkowe mają różną wagę. Największą mają oceny z prac klasowych, następnie kartkówek i odpowiedzi ustnych. Pozostałe oceny są wspomagające. Oceny uzyskane z poszczególnych form sprawdzania są odnotowane w odpowiednich rubrykach.
3a. Uczeń jest systematycznie oceniany z różnych (co najmniej 3) form pracy
4) Nauczyciel odnotowuje fakt zgłoszenia przez ucznia nieprzygotowania do lekcji zapisując datę w odpowiedniej rubryce.
5) Ucieczki ucznia z zajęć lekcyjnych oznaczane są symbolem „uc” w odpowiedniej rubryce.
6) Nieobecność ucznia w Szkole zaznacza się symbolem „-„ .
7) Godziny usprawiedliwione wychowawca oznacza symbolem „u”.
8) Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dokumentacji klasy.
9) Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.


5. Sposoby informowania rodziców o efektach pracy ich dzieci.

1) Osiąganie dobrych wyników w nauce, w równym stopniu leży w interesie ucznia, jego rodziców jak i nauczycieli.
2) Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3) Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
4) Nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia każdej oceny.
5) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
6) Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych rocznych zostają przekazane rodzicom w trakcie zebrania na miesiąc przed klasyfikacją w formie „Powiadomienia o przewidywanych ocenach”
i są potwierdzane ich podpisem.
7) Zebrania klasowe odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem zawartym w planie pracy szkoły i są podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń.
8) Informacje udzielane są rodzicom podczas kontaktów indywidualnych, w ciągu całego roku szkolnego; informacja o przeprowadzonej rozmowie i jej treści zostaje odnotowana w dzienniku klasy, nie może to zakłócać organizacji pracy nauczyciela i zagrażać bezpieczeństwu uczniów z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy w danym momencie.
9) Po zakończeniu pierwszego semestru nauki dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do publicznej wiadomości: uczniom na apelu porządkowym, rodzicom na wywiadówce.


§ 71.


Klasyfikowanie

1. Egzamin poprawkowy

1) Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych , może zdawać egzamin poprawkowy.
2) W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
3) Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego.
4) Podanie o egzamin poprawkowy w przypadku dwóch zajęć należy składać przed końcoworocznym plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
5) Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
6) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący
komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
7) Nauczyciel , o którym mowa w p. 6b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje na egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
8) Pytania egzaminacyjne ( ćwiczenia, zadania praktyczne ) proponuje egzaminator,
a zatwierdza Dyrektor Szkoły.
9) Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim zakresem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
10) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
11) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły.
12) Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem pkt. 4 §73
13) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.
14) W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 72 pkt. 4-6
2. Egzamin klasyfikacyjny
1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3) Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3a. Uczeń, który nie skorzystał z żadnej z form pomocy zaproponowanej mu przez szkołę (zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna) traci prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.
4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.
5) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6) Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego ma formę zdania praktycznego.
7) Podanie o egzamin klasyfikacyjny należy składać przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
8) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się go nie później niż w dniu plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej przed zakończeniem zajęć szkolnych.
9) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego.
10) W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (opiekuni prawni).
11) Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

12) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający :
a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt 2, również skład komisji;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c) zdania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.

13) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

14) Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.


§ 72.


Tryb odwoławczy.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

2. Zastrzeżenie powinno być wniesione w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Zastrzeżenie powinno zawierać informację o tym, jakie przepisy prawa zostały naruszone przy
wystawianiu oceny oraz jaka zdaniem strony wnoszącej zastrzeżenie powinna być ta ocena.

4. W przypadku stwierdzenia że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej powołuje komisję która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. W skład komisji, o której mowa w ust. 4, wchodzą :

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego :
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej Szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne.
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog;
e) psycholog;
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
g)przedstawiciele Rady Rodziców.

6. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują
wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

 


§ 73.


Promowanie

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć Szkołę.

3. Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 74.


Zasady oceniania zachowania

1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu, w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uwzględniając:

1) samoocenę ucznia,
2) opinię uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów ,
3) opinię nauczycieli i pracowników szkoły ,
4) uwagi odnotowane w dzienniku ,
5) frekwencję,
6) możliwości poprawy zachowania.

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali przedstawionej w § 68 pkt 7 pp.4.

3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na :
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.13.

4. Ocena zachowania może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku
zaistnienia szczególnych okoliczności, np. : zgłoszenie przez uczących dodatkowych, dotychczas nie
znanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

5. Szczegółowe kryteria ocen zachowania:

 

Kryterium

Wzorowe 6

Bardzo dobre 5  Dobre 4  Poprawne 3 Nieodpowiednie 2  Naganne 1
Poziom Osiągania wyników w nauce 
w odniesieniu do 
indywidualnych
uzdolnień i zainteresowań
Bardzo wysoki Wysoki Dość wysoki Przeciętny Niski Zbyt niski
Frekwencja (godziny nieusprawiedliwione, spóźnienia) Nie ma  Nie ma  Do 9 godzin, nie spóźnia się 10-15 godzin, nie spóźnia się zwłaszcza na lekcje środkowe 16-30 godzin, często spóźnia się powyżej 31 godzin, nagminnie spóźnia się
Kultura osobista Prezentuje wysoką kulturę słowa, dba o staranny wygląd  Zachowuje kulturę słowa i umie dyskutować, strój nie budzi zastrzeżeń Kontroluje swój sposób wypowiadania, strój sporadycznie budzi zastrzeżenia Sporadycznie jego zachowanie i słownictwo budzi zastrzeżenie ( nie panuje nad emocjami )  Bywa nietaktowny i agresywny zdarza mu się używać wulgaryzmów
( nie postrzega zasad kulturalnej rozmowy )
 Nagminnie używa wulgaryzmów bywa agresywny i chamski.
Postawa wobec otoczenia            
Aktywność            
Nałogi            
Przestrzeganie prawa szkolnego            


Postawa wobec otoczenia Jest zawsze taktowny
i życzliwy rzetelny
i terminowy we współpracy, zawsze reaguje na przejawy zła, szanuje godność własną
i innych Zwykłe taktowny życzliwe usposobiony, szanuje godność własną i innych, nie uchyla się od pomocy kolegom, zawsze reaguje na przejawy zła Przeważnie jest życzliwy i na ogół chętny do pomocy, nie narusza cudzej godności potrafi reagować na przejawy zła Zdarzyło się, że nie potrafi zgodnie z zasadami uczciwości odmówić pomocy koledze, nie zareagował na przejawy zła Postępowanie ucznia było sprzeczne
z zasadami uczciwości, nie reagował na przejawy zła Jego postępowanie jest sprzeczne z zasadami uczciwości akceptuje przejawy
Zła lubi sam je czynić i nie szanuje godności innych
Aktywność Uczestnicz w życiu Szkoły
i klasy, uczestniczy w konkursach, zawodach, olimpiadach itd. Dobrowolnie podejmuje się wykonywania różnych prac i zadań Powierzone mu zadania i prace wykonuje terminowo, czasami sam podejmuje zobowiązania. Zadania przydzielone wykonuje w terminie, sam rzadko podejmuje zobowiązania; uczestniczy w życiu klasy, w stopniu minimalnym w życiu Szkoły Zdarza mu się dotrzymywać terminu przydzielonych zadań; rzadko uczestniczy w życiu klasy; nie angażuje się w życiu Szkoły Nie wykonuje powierzonych mu zadań; włącza się w życie klasy nie uczestniczy w życiu Szkoły. Nie uczestniczy w życiu szkoły; nie bierze udziału w konkursach i zawodach; nie realizuje powierzonych mu zadań
Nałogi Nie stwierdzono Nie stwierdzono Nie stwierdzono Stwierdzono, że pali papierosy (1 raz), po zwróceniu uwagi fakt ten nie powtarza się Stwierdzono, że pali papierosy
(przyłapany dwukrotnie) Stwierdzono, że pali papierosy
(pomimo uwag czyni to nadal)
Przestrzegania prawa szkolnego Nie ma wpisów
negatywnych Nie ma wpisów negatywnych Ma maks. 3 wpisy negatywne Ma 4-7 wpisów
negatywnych Ma 8-10 wpisów
negatywnych Ma ponad 10 wpisów


6. Uczniowie pełnoletni mogą sami wnioskować do wychowawcy o usprawiedliwienie godzin nieobecności
w Szkole. Decyzja o usprawiedliwieniu, bądź nieusprawiedliwieniu tych godzin należy do wychowawcy
klasy.

7. Od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie
trzech dni od ustalenia oceny do Dyrektora Szkoły.

8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia:
1) oddalić odwołanie podając uzasadnienie,
2) zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny z uwzględnieniem faktów zawartych
w odwołaniu .
9. Wychowawca klasy w ciągu trzech dni, najpóźniej do plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej
podsumowującej pracę za dany semestr, jest zobowiązany do ponownego ustalenia oceny zachowania
ucznia.

10. Uzasadnienie ponownie ustalonej oceny zachowania ucznia za semestr lub rok szkolny wychowawca
przedkłada Dyrektorowi na piśmie.

11. Dyrektor Szkoły informuje ucznia lub jego rodziców o ocenie i podaje uzasadnienie.

12. Od tak ustalonej oceny zachowania, odwołanie nie przysługuje.

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie
ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną
roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
Uchwałę o nie promowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończenia Szkoły przez ucznia, który otrzymał
co najmniej dwa razy z rzędu ocenę negatywną z zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy
wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej
zastosowanych statutowo kar porządkowych;
2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30% godzin
przeznaczonych na te zajęcia;
3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników
Szkoły:
4) zachowanie obsceniczne, czynny nieobyczajnie;
5) świadome naruszanie godności, mający charakter znęcania się;
6) pełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych
i obraźliwych.

14. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia
rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

15. Wychowawca przekłada Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny
wzorowej i negatywnej na piśmie.

§ 75.

Procedura ewaluacji WZO.

1. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania
z uwzględnieniem przedstawicieli nauczycieli, uczniów i rodziców.
2. Powyższy system oceniania uczniów może zostać zmieniony dopiero po upływie pełnego roku szkolnego
od daty jego wprowadzenia.


ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 76.
Zadania nauczycieli.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie Dyrektorowi zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
13) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.P;
15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
16) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
19) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego;

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i
wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. W ramach tych zajęć nauczyciel
jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach
nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godzina w tygodniu;

3) czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach
lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2;

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione w ust. 2 pkt 1 w
okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

§ 77.
Zadania wychowawców klas.
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do
życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy
uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich
potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny,
opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z
rówieśnikami;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych
spowodowanych trudnościami w nauce;
5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i
współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac
zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu
ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na
niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie
pracy;
11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej
uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i
niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym,
nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio
uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem
uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych,
udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość
zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw
moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania,
wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i
przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy,
odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie
samorządności i inicjatyw uczniowskich;
13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego,
pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i
kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem
uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i
organizacjach;
14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez
organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk,
wyjazdów na „ zielone szkoły”;
15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich
osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi,
ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami
organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia
oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
18) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,
organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów
i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy
współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen,
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje świadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz
szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 78.
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od
przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające
bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na
poręcze schodów, parapety okienne i inne).
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal
lekcyjnych;
4) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń
szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku
szkolnego lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw;
7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły;
8) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań
zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia
miejsca wypadku,
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole.
11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie Wycieczki
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala , należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły,
4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
5) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :
1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
§ 79.
1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów
znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie
zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz
współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności
gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły,
oświadczenia o stanie majątkowym.

4. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ujęte są w Regulaminie Organizacyjnym Szkoły

§ 80.
1. W III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Starachowicach, obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy.

§ 81.

W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

ROZDZIAŁ IX
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW SZKOŁY


§ 82.

1. Podstawą prawną przynależności do społeczności uczniowskiej III Liceum Ogólnokształcącego jest
przyjęcie do Szkoły.

2. Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do Szkoły regulują odrębne przepisy oświatowe
i Regulamin Rekrutacji.

§ 83.

Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

§ 84.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

§ 85.

Każdy uczeń ma prawo do:
1. Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2. Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole;
3. Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4. Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5. Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO;
7. Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
8. Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami;
9. Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
10. Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
11. Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
12. Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
13. Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
14. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
15. Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
16. Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
17. Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

§ 86.
W ostatnim tygodniu nauki (klasa maturalna, i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
§ 87.
Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.
§ 88.

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.

§ 89.

Każdy uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
2. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
3. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i
wybranych przez siebie zajęciach;
4. Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz
ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;
5. Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
2) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
3) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6. Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7. Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
8. Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w WSO
9. Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój odświętny obowiązuje uczniów podczas uroczystości
szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
10. Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
11. Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
12. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
13. Dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
14. Pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
15. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;


§ 90.

Uczniom nie wolno:
1. Przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
2. Wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3. Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych,
7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje
przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.
8. Zapraszać obcych osób do Szkoły.

§ 91.

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.


§ 92.

Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 93.

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych.

1. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie
oddalać się z imprez organizowanych przez Szkołę.
2. Wychowawca prowadzi dokumentację szkolną, w tym zeszyty kontaktów ze szkołą, do których
systematycznie wklejane są zwolnienia i usprawiedliwienia od rodziców:
1) w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły, uczeń powinien dostarczyć usprawiedliwienie;
2) po upływie ustalonego terminu wychowawca wzywa rodziców do Szkoły;
3) na zebraniach rodzic lub opiekun prawny sprawdza wiarygodność usprawiedliwień a także wskazuje konkretne godziny, które chce usprawiedliwić podając przyczyny nieobecności ucznia;
4) brak akceptacji ze strony rodziców jest podstawą do nieusprawiedliwienia wskazanych godzin;
5) zeszyty z usprawiedliwieniami przechowywane są w Szkole i dostępne rodzicom na ich prośbę;
3. Uczeń pełnoletni ma prawo wnioskować do wychowawcy klasy o usprawiedliwienie nieobecności w
szkole, ale fakt ten potwierdza na piśmie w zeszycie kontaktów ze szkołą:
1) wychowawca zapoznaje rodziców z wnioskami uczniów na najbliższym zebraniu;
2) rodzice potwierdzają wniosek następującą klauzulą: „zapoznałem się” i składają podpisy;
3) brak akceptacji ze strony rodziców na wnioskach uczniów może stanowić podstawę do nieusprawiedliwienia wskazanych na nich godzin
4. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu
nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.
5. Podstawą zwolnienia ucznia z zajęć jest okazanie przez niego pisemnego zwolnienia od rodzica z podaną
przyczyną:
1) wychowawca wkleja zwolnienie do zeszytu kontaktów ze szkołą;
2) powodem zwolnienia może być złe samopoczucie ucznia, ale o tym fakcie powiadamia on wychowawcę na piśmie;
6. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może
być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
7. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką
nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.
8. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków.
9. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc
łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny
sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.
10. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
11. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Urząd Gminy, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki.
12. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych, opuścił powyżej 15 godzin otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem o tym fakcie rodziców.
13. Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 30 godzin zajęć dydaktycznych; uczeń zostaje skierowany obowiązkowo do pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
14. Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 20 godzin zajęć dydaktycznych (suma 50 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją, że kolejne 20 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.
15. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez ucznia kolejnych 20 godzin bez usprawiedliwienia (suma 70 godzin) rozpoczyna procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.
16. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.


ROZDZIAŁ X

Wyróżnienie kary i nagrody

§ 94.

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;
4) nienaganną frekwencję;
5) wzorową działalność na rzecz szkoły i środowiska

2. Rodzaje wyróżnień i nagród:
1) Pochwała wychowawcy klasy wobec uczniów klasy;
2) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
3) Dyplom uznania;
4) List pochwalny wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły;
5) Nagroda rzeczowa;
6) Tytuł Najlepszego Absolwenta

3. Szczególne osiągnięcia – oprócz wyróżnień i nagród wymienionych w pkt 2 – odnotowuje
się w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym ucznia.

4. Wnioski w sprawie wyróżnień i nagród może składać do i za pośrednictwem Dyrektora
Szkoły: Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, wychowawca i Rada Pedagogiczna.


§ 95.

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
1) Nieprzestrzeganie Statutu Szkoły;
2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
3) Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły lub podczas
imprez przez nią organizowanych;
4) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
5) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
6) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

2. Rodzaje kar:
1) Ustne upomnienie wychowawcy klasy;
2) Upomnienie wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców;;
3) Upomnienie ustne Dyrektora Szkoły;
4) Pisemne upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły z załączeniem do akt osobowych ucznia;
5) Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do
momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
6) Nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez Dyrektora
na wniosek wychowawcy;
7) Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
8) Przeniesienie do równoległej klasy;
9) Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej Szkoły.

§ 96.

Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.

§ 97.

1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
3. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
4. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia, jeśli jest pełnoletni, w
pozostałych przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje.


§ 98.

1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu
ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
4 . Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
5. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia
w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
6. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 99.

1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy,
pedagoga lub samorządu uczniowskiego.
3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się
przewinienia określonego w § 95 ust. 1

§ 100.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania.

§ 101.

Przepisów § 95 – 100 nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej Szkoły.

§ 102.

Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej Szkoły.

1. Rada Pedagogiczna może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego ucznia
z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie procedury
karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje
Kurator Oświaty.
3. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów (a także będące podstawą
złożenia wniosku o przeniesienie do innej Szkoły:
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla
innych uczniów lub pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu, narkotyków i dopalaczy
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności
szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu
bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków
dyscyplinujących;
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze Szkoły czy też wnioskowania
o przeniesienie do innej Szkoły.
5. Jeżeli absencja ucznia w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizacje obowiązku
szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.
6. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków:
1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
2) przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zgodnie z procedurą skreślania z ucznia z listy

§ 103.

Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej Szkoły:

1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół
zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor Szkoły
niezwłocznie powiadamia organa ścigania;
2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady
Pedagogicznej .
3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca
klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o
opinię do Samorządu Uczniowskiego.
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia
jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy
zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych
dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych,
rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę
dotyczącą danej sprawy.
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii.
Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady
Pedagogicznej.
8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty.
9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub
prawny opiekun.
10. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub opiekuna
prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.
11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym
w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do
czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej
wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108
k.p.a


ROZDZIAŁ XI

Gospodarka finansowanie Szkoły

§ 104.

1. Szkoła jest jednostką budżetową prowadzoną przez Powiat Starachowicki, której dochody i wydatki są
objęte jego budżetem.

2. Szkoła sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ XII

Przepisy końcowe

§ 105.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 106.

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.
§ 107.

Szkoła posiada własny sztandar, patrona, godło oraz ceremoniał.
.
§ 108.

Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.

1. Zmiany ( nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów Szkoły,
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany
przepisów.

2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

3. O zmianach ( nowelizacji) w Statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy Szkoły, organ prowadzący i
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 


 

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2024 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.