Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Zasady  i tryb naboru do klas pierwszych w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami  Integracyjnymi

im. K. K. Baczyńskiego w Starachowicach na rok szkolny 2024/2025

                                      

Rekrutacja do klas pierwszych  prowadzona będzie w Systemie Elektronicznego Naboru.

W procesie rekrutacji Kandydat będzie sam zakładał swoje konto na stronie internetowej lub pomoże mu w tym szkoła do której uczęszcza, w specjalnie utworzonym Wniosku zgłoszeniowym, w którym trzeba będzie podać, wymagane dane osobowe oraz ustalić, swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru.

Kandydaci korzystają z kanału

https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat

Rekrutacja w szkole prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły.

Do zadań komisji należy:

 • przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego
 • weryfikowanie danych zgromadzonych w systemie
 • pobieranie list i ich publikacja

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

od 13maja  do 19 czerwca 2024 r.

 1. Wybór szkoły na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru.
 2. Wdrukowanie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły
 3. Wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),

Od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. 

Złożenie wniosku o  przyjęcie do oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

Od 3 czerwca 2024 r. do 13 czerwca 2024 r. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

 Do 14 czerwca 2024 r.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

W przypadku problemów z założeniem konta oraz logowaniem się do systemu prosimy o kontakt ze szkołą w celu uzyskania pomocy -  osobiście lub pod nr telefonu - (041) 274 51 16

od 21 czerwca   do 10 lipca 2024 r.

 1. Uzupełnienie wniosku o  świadectwo ukończenia szkoły i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły
 2. Dostarczenie pozostałych dokumentów: dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, karta zdrowia, karta informacyjną oraz skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu).
 3. Sprawdzenie czy wniosek został zaakceptowany poprzez zalogowanie się do systemu.(weryfikacji danych wprowadzonych przez Kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna) Gdy informacja o akceptacji wniosku nie pojawi należy zgłosić się do szkoły w terminie do 10 lipca

18 lipca 2024 r.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

W terminie od 18 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

25 lipca 2024 r.

Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych

Więcej informacji na stronie :

https://kuratorium.kielce.pl/

 Terminarz rekrutacji

Zasady i tryb prowadzenia naboru dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych  powinni złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie do 19 czerwca  2024 r. do godziny 15.00. Kandydaci rekrutowani są poza systemem .

Wpisywanie danych do systemu elektronicznej rekrutacji dokonywane jest przez Dyrektora szkoły

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie rodziców.
 2. Orzeczenie z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej kwalifikującej do nauki w oddziałach integracyjnych.
 3. Zaświadczenie ze specjalistycznej placówki służby zdrowia.
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
 • osoby z uszkodzeniami sensorycznymi ( wzroku i słuchu )
 • osoby z przewlekłymi chorobami somatycznymi
 • osoby z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania
 • osoby z niepełnosprawnością ruchową
 • osoby z uszkodzeniami motorycznymi
 • osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 1. Dostarczenie pozostałych dokumentów: dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, karta zdrowia, karta informacyjną oraz skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 Druk ankiety dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do szkoły do odbioru w sekretariacie szkoły

Procedura przyjmowania kandydatów

 1. Kwalifikacja kandydata będzie następowała po spotkaniu z pedagogiem szkolnym.
 2. Kandydat, który będzie przyjmowany powinien spełniać warunki zawarte w charakterystyce psychologiczno - medycznej opracowanej przez specjalnie powołany zespół.
 3. Decyzja o przyjęciu do szkoły będzie wiadoma do dnia 25 lipca 2024 r. do godz. 12.00.
 4. W przypadku spełnienia kryteriów przez większą liczbę kandydatów o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

 Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym naliczane są przez System Elektronicznego Naboru

 

1.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu

rekrutacyjnym  wynosi 200 pkt., w tym:

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej -100 pkt.,
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów - języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej-100 pkt.

2.Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent  w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta.

3.Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w tym konkursy maksymalnie 100 punktów.

* Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stosuje się następujące przeliczenia:

celujący - 18 punktów (4 przedmioty x 18 pkt = 72 pkt),

bardzo dobry -17 punktów,

dobry -14 punktów,

dostateczny -8 punktów,

dopuszczający -2 punkty.

Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji:


 *świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 pkt.,
  *potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty:
  *finaliści konkursu przedmiotowego 10 pkt.,
  *laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,
  *finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
  *uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:
  *dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt.,
  *dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,
  *dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
  *tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt.,
  *tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
  *tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt.,
  *uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych,       organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  *międzynarodowym 4 pkt.,
  *krajowym 3 pkt.,
  *wojewódzkim 2 pkt.,
  *powiatowym 1 pkt.,


W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnijcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.


W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 691), oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu , których dotyczy zwolnienie.

4. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
5. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 
 

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2024 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.